INFORMARE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
drepturile asociate acestei operatiuni

 

MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L.
Str. Calea Floreasca nr. 60, etaj 7, biroul 1, Sector 1, Bucureşti
CUI: 29768202
Nr. Reg Com.: J40/1601/2012

 

MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. in calitate de operator de date cu caracter personal, colectează si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastră specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum si informații privind procesarea efectuata.

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. ține seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protecţiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor si colaboratorilor sai.

 

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, respectand principiile legalitate, echitate și transparență;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Este important sa acordați atenție acestei informări astfel încât sa cunoasteti toate aspectele expuse in conținutul acesteia. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

 

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate in scopul prestarii serviciilor medicale, respectiv: in scopul administrării și executarii cererilor de servicii medicale; furnizarii serviciilor de medicina muncii, furnizarii de medicamente şi dispozitive medicale, stabilire diagnostice; prescriere tratamente; emitere recomandari de investigatii medicale; emitere, respectiv procesare rapoarte medicale privind rezultatele investigatiilor medicale, decontare servicii medicale; inregistrari in dosarul electronic de sanatate al pacientului, statistici si studii de piata; chestionare de satisfactie, dupa caz; in scopul indeplinirii obligațiilor legale, desfăşurării de acţiuni de transmitere catre dvs. a informaţiilor privind consulturile/examenele medicale; in scop de marketing, reclama si publicitate (pentru informarea dumneavoastră  privind calificarea si acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor oferite). 

 

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile menționate mai sus se bazeaza pe:

 • Consimțământ;
 • Obligația legala, prevazuta in acte normative;
 • Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract;
 • Interesul legitim.

MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. foloseste codul numeric personal (CNP) ca modalitate de identificare fără echivoc a clientului, în aşa fel încât să nu se producă o substituire, eroare de diagnostic sau de procedura medicala, precum si pentru a se limita erorile în efectuarea altor operaţiuni, pentru a se păstra rapiditatea comunicării cu dumneavoastră în verificarea curentă şi, de asemenea, în cadrul comunicării cu terţe persoane.

In ceea ce priveste datele  privind starea de sănătate, istoricul afecţiunilor si alte categorii speciale de date, acestea pot fi utilizate şi stocate numai cu acordul dumneavoastră. MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. foloseste aceste date  pentru a-si putea desfasura activitatea pentru care a fost autorizata, respectiv pentru a putea presta servicii medicale, astfel ca prelucrarea datelor medicale ale  clientilor/pacientilor este indispensabilă executării cererilor de servicii medicale, precum si executarii contractelor de prestari servicii medicale.

 

 DATE PERSONALE COLECTATE/PRELUCRATE :

 • numele şi prenumele complete ale persoanelor care vor fi preluate in asigurare;
 • vârsta, locul şi data naşterii;
 • codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia în cazul în care nu aveţi cetăţenia română;
 • numărul şi seria documentului de identitate;
 • data eliberării documentului de identitate şi entitatea care l-a emis;
 • date cuprinse in cardul national de asigurari sociale de sanatate;
 • informatii bancare;
 • domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţară);
 • naționalitatea/cetăţenia;
 • telefonul/faxul/ e-mail;
 • ocupația/funcția/statutul social;
 • datele din actele de stare civila;
 • imagine;
 • adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;
 • semnatura;
 • date de localizare georeferentiata-GPS;

MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. colectează informaţiile mentionate mai sus de la Clienti, Pacienti, Asigurati/Asiguratori, Contractanti de servicii medicale, Angajatori sau potentiali angajatori, subcontractanti in prestarea serviciilor medicale.

In calitate de Furnizor de servicii medicale, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. prelucreaza date privind starea de sanatatea a clientilor/pacientilor sai, date genetice, date privind istoricul afectiunilor medicale, antecedente in familie, informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice si alte date medicale dupa caz, daca acestea sunt necesare pentru administrarea unui serviciu medical.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare referitoare la dosarul electronic de sanatate al pacientului (DES),  MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. proceseaza in conditiile legii date personale ale pacientilor prin utilizarea sistemului DES, ceea ce implica consultarea informaţiilor şi datelor existente în DES, precum şi transmiterea către sistem de informaţii şi date medicale.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii datelor personale este stabilita în legătura cu derularea contractelor de prestari servicii medicale, precum si in legatura cu prevederile legale referitoare la arhivarea datelor personale si medicale.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Va aducem la cunostinta faptul ca la datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea avea acces reprezentantii legali ai persoanelor vizate, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, partenerii nostri contractuali si societatile din Grupul Signal Iduna din care face parte si Mediqa, in vederea realizarii obiectului contractului sau angajamentelor asumate de fiecare parte in legatura cu executarea contractului de prestari servicii medicale. In anumite imprejurari, se va impune divulgarea datelor catre autoritatile statului (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si alte autoritati publice), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

De asemenea, datele cu caracter personal  vor fi dezvăluite angajaţilor/subcontractantilor/mandatarilor noștri pentru desfăşurarea activităţii acestora în legătură cu executarea serviciilor medicale contractate de persoanele vizate. Cu toate acestea, va asiguram ca tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de dumneavoastra are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

În funcție de tipul prelucrării, datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate de către:

 • Cei care participă la negocierea sau la îndeplinirea directă a contractului (operatori IT, intermediari in promocarea serviciilor prestate de Mediqa);
 • Cei care asigură deplina operabilitate în îndeplinirea contractului şi a tuturor tranzacţiilor legate de contract, precum şi cu sistemele în care este luat în evidenţă contractul;
 • Cei care oferă securitatea şi alt tip de protecţie sistemelor MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L.;
 • Cei care colaborează în domeniul colectării creanţelor de la clienţi (dacă este cazul);
 • Cei care depozitează dosarele clienţilor;
 • Societăţilor membre ale grupului Signal Iduna (asociat unic Mediqa Sante Development SRL) în măsura în care este necesar pentru executarea contractului de asigurare.

Imputernicitii/operatorii asociati menționați anterior sunt societăţi cu sediul pe teritoriul României sau cu sediul într-unul din statele Uniunii Europene ori în statele a căror legislaţie prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română. 

În cazul în care este necesar să se predea şi să se prelucreze datele dumneavoastră personale într-un stat din afara Uniunii Europene, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerințelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a căror componentă o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Pentru cazuri atipice, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. va solicita Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale în ţări a căror legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română.

Drepturile persoanelor vizate si modalitatile de exercitare a acestora:

1. Dreptul de acces la baza de date si dreptul la informare

1.1. Persoanele vizate au dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit date referitoare la prelucrările de date care îi privesc, efectuate de către MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L., precum si dreptul de a obține informații privitoare la scopul prelucrării, categoriile de date  prelucrate, destinatarii datelor sale, perioada pentru care datele sunt stocate si drepturile de care beneficiază în virtutea dispozițiilor legale în materie.

1.2. Cererea va fi adresata în scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@mediqa.ro şi va cuprinde menţiuni cu privire la opţiunea de comunicare a răspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

1.3. Răspunsul la asemenea solicitări se va comunica în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

1.4. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. este îndreptățita fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor, fie va putea să refuze să dea curs solicitării.

2. Dreptul de intervenţie asupra datelor

2.1. Persoanele vizate au dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesate pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când persoana vizată iși retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

2.2. În cazul informațiilor inexacte sau incomplete care o privesc, persoana vizată va putea cere si obține completarea, respectiv rectificarea acestora inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

2.3. În cazul în care persoana vizată obține restricționarea prelucrării, aceasta va fi informată de către operator înainte de ridicarea restrcției de prelucrare.

2.4. Cererea va fi adresata în scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@mediqa.ro şi va cuprinde menţiuni cu privire la opţiunea de comunicare a răspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic. 

2.5. Comunicarea răspunsului la asemenea cereri se va face în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3. Dreptul de opoziţie 

3.1. Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în care se află, ca date ce îi privesc să facă obiectul unei prelucrări. Totodată au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele ce  îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct de către MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. sau un terţ căruia i-au fost comunicate datele respectivelor persoane.

3.2. Cererea va fi adresata în scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@mediqa.ro şi va cuprinde menţiuni cu privire la opţiunea de comunicare a răspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic. 

3.3. Comunicarea răspunsului la o asemenea solicitare se va face în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3.4. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării, MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului în care demonstrează că au motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanei vizate.

4. Dreptul la portabilitatea datelor

4.1. Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului si de a le transmite altui operator, respectiv de a le transmite direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

5. Celelalte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie sunt:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si daca nu exista alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;
 • dreptul de a fi notificat de catre MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

În afară de situațiile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate.

Cererea, redactată în scris, va fi transmisă la sediul MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. sau pe email, la adresa dataprotection@mediqa.ro, persoana vizată urmând să primească un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării în evidenţele societăţii.

În afara de modalitatea menţionată mai sus de soluţionare a eventualelor diferende, persoanele vizate au posibilitatea de a înainta (direct sau prin reprezentant) o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri catre Asiguratori. 

Pentru orice întrebare despre modul în care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau dacă sunt necesare orice lămuriri suplimentare în legătură cu orice aspect ce ține de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei, prin email dataprotection@mediqa.ro, prin posta, la adresa MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L., Str. Calea Floreasca nr. 60, etaj 7, Bucureşti, Sector 1 sau depunand personal o notificare semnata olograf la oricare din sediile MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L. din tara.